ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Quản lý chất lượng

Chất lượng

Lợi nhuận

SỰ CHUYÊN NGHIỆP LÀ CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG


Chất lượng không chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà đã trở thành chiến lược hàng đầu, là lợi thế cạnh tranh cốt lõi liên quan đến sự sống còn của BM Windows.

Quy trình quản lý chất lượng của BM Windows được thực hiện nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra thông qua việc kiểm soát các yếu tố như: con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp, thông tin và môi trường làm việc.
Quy trình này được định hình ngay trong quá trình sản xuất chứ không chỉ riêng quá trình kiểm duyệt và được áp dụng cho tất cả các Phòng/ Ban/ Bộ phận/ Công trường/ Nhà máy của BM Windows.

Quy trình